Flats in Heemskerk

Projectdetails
StatusIn uitvoering
DuurDatum aanvang: Q2 2018 Datum oplevering: Q2 2022
WerkzaamhedenAsbest saneren,
Amoveren,
Grondstoffen bank,
LocatieHeemskerk

Saneren en amoveren 4 flats

Werkzaamheden: Asbest saneren en Amoveren

Specificaties:
• Totaal 192 woningen
• Hoogte flats 10 bouwlagen
• Assisteren bij uitvoeren asbestonderzoek
• Verzorgen mitigerende maatregelen m.b.t. de flora- en fauna;
• Bouwrijp maken locatie t.b.v. de nieuwbouw;

Circulair: 95% circulair afgevoerd

In 2018 heeft Oranje de opdracht ontvangen van woningcorporatie WOONopMAAT t.b.v. de herinrichting “De Slotvrouwe” gelegen tussen de Tolweg en Deborah Bakelaan in Heemskerk. WOONopMAAT is een corporatie met een werkgebied in Heemskerk en Beverwijk, de noordelijke IJmond. Zij beheren en verhuren ca. 9.000 woningen in de sociale huursector. Daarbij willen ze klanten een gevarieerd aanbod in aangename woonwijken bieden. Eén belangrijke doelstelling van WOONopMAAT is om goede en betaalbare woningen te ontwikkelen en te realiseren. Herstructureren, slopen en vervolgens weer nieuwbouwen van oude complexen is daarbij één van de mogelijke oplossingen. Vanuit dit laatste oogpunt heeft WOONopMAAT een uitvraag gedaan voor het saneren en amoveren van 4 flats.

De sanering en het amoveren van de flats is slechts een onderdeel van de herinrichting van het project “Slotvrouwe” Naast bovenstaande werkzaamheden wordt er ook een reconstructie van de Tolweg uitgevoerd en worden er een 4 tal nieuwe woontorens gebouwd. Het tijdig realiseren van het project binnen de masterplanning was een belangrijk uitgangspunt bij de uitvraag waarbij rekening wordt gehouden met tegenvallers die binnen planning ingepast worden.

Dit project is een mooi voorbeeld van het bevorderen van de duurzaamheid van de bouwketen, onder meer door het kritisch omgaan met schaarser wordende grondstoffen. Door de steeds verdergaande demontage, en hergebruik van elementen en materialen voor aanvang van het amoveren wordt een hoge mate van circulariteit toegepast in dit project. Daarnaast zijn de vrijkomende materialen tijdens het amoveren op de meest effectieve wijze hergebruikt. Groot deel van het circulair hergebruik wordt toegepast binnen het project “Slotvrouwe”. Daarbij realiseren we een besparing op de CO2 uitstoot door transportbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Bij de inschrijving en realisatie van het project heeft Oranje ook de prijsimpact voor de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt.

Werkzaamheden zijn uitgevoerd onder een ecologische werkprotocol. Dit project kenmerkt zich door een ingewikkelde opgave inzake Flora en Fauna. In het projectgebied zijn op veel plaatsen diverse soorten vleermuizen waargenomen. De groenstructuur kenmerkt zich als vlieg- en foerageergebied. In de te amoveren gebouwen zijn zowel paar- kraam- als winterverblijven geconstateerd. Na het ontvangen van de ontheffing inzake de Wet Natuurbescherming zijn mitigerende maatregelen toegepast vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden.

Gezien de omvang en complexiteit van het project in een dichtbevolkte woonwijk wordt er veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement. Naast een het organiseren van een informatieavond voor bewoners, belanghebbende en stakeholders zijn er wekelijks op het project inloopspreekuren waarbij betrokken partijen hun vragen kunnen wegleggen zodat deze direct opgepakt worden. Door ons als “gast” op te stellen in de omgeving waar we werkzaam zijn kunnen we rekenen op veel begrip voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Heemskerk